Saturday, March 25, 2017

Gustav Klimt

https://www.artsy.net/artwork/gustav-klimt-portrait-of-sonja-knips-das-werk-gustav-klimts

https://www.artsy.net/artist/gustav-klimt